All Projects

YearTitleBuilt withLink
2022Paystack Payment AppAndroid·ios·Dart·Flutter
2022MetaChessBlockChain·TypeScript·React·Node
2022Flutterwave Payment AppAndroid·ios·Dart·Flutter
2022DeFi ScaniOS·Dart·Flutter
2022Call Center DashboardPower BI
2021De-Fi Audit Tool (DFAT)JavaScript·React·Firebase
2021InstaTweetPython·Flask·Heroku
2021WA AnalyticsPython·Flask·Heroku